ଡା ଦିନନାଥ ପାଠୀ

ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପି ତଥା ଚିତ୍ରକଳାର ସମାଲୋଚକ, ଲେଖକ
1 Article

ତିରିଶବର୍ଷ ପରେ କଳାର କଥା ଓ ବ୍ୟଥା

ପ୍ରଫେସର ଦିନନାଥ ପାଠୀ ଉକ୍ତ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଜି ଗବ୍ଲିକ୍ଙ୍କ ଭଳି କଳା ସମାଲୋଚକଙ୍କ ସହିତ…